چشم انداز

در چشم انداز برنامه پنجم توسعه شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم به 93 درصد و شاخص بهره مندی از جمع آوری و دفع فاضلاب به 7 درصد خواهد رسید